Afazi - Aphasia

 • Aachen Afazi Testi - Aachen Aphasia Test (AAT)
  Dil işlevselliğini 14 yaş ve üstündekilerde çok yönlü olarak ölçer....
 • Afazi Dil Değerlendirme Testi (ADD) - Language Assessment Test for Aphasia
  Ulusal bir test olup dil becerilerini geniş bir yaş aralığında çok...
 • Afazi Dil Performans Ölçeği - Aphasia Language Performance Scale (ALPS)
  Dil yetkinliğini 18-80 yaş aralığında ölçer. Afazinin prognozunu ve...
 • Afazide Dilsel İşlemlemenin Psikolinguistik Değerlendirmesi - Psycholinguistic Assessment of Language Processing in Aphasia (PALPA)
  Edinilmiş afazisi olan yetişkinlerde konuşma ve yazı dilinin durumunu...
 • Batı için Afazi Bataryası-Geliştirilmiş Formu - Western Aphasia Battery-Revised (WAB-R)
  Dil becerilerini 18-89 yaş aralığındaki batı (western) toplumlarında...
 • Boston Adlandırma Testi-2 - Boston Naming Test-2 (BNT-2)
  Adlandırma yeteneğini ölçer. İnme ya da demans gibi nedenlerle afazi...
 • Boston Tanısal Afazi Muayenesi-3 - Boston Diagnostic Aphasia Examination-3 (BDAE-3)
  İletişim becerilerini 18-79 yaş aralığında uyarım modaliteleri (görsel...
 • Çok-dilli Afazi Muayenesi-3 - Multilingual Aphasia Examination-3 (MAE-3)
  Sözel anlatım, işitsel-sözel anlama ve okuduğunu anlamayı 6-12 ve 16-69...
 • Dereceli Adlandırma Testi - Graded Naming Test (GNT)
  Adlandırma becerisini ölçer. Afazi hastalarında, genelde dil bozukluğu...
 • Ege Afazi Testi (EAT) - Ege Aphasia Test
  Ulusal bir test olup afazi hastalarında, dil becerilerini çok yönlü...
 • Frenchay Afazi Tarama Testi-3 - Frenchay Aphasia Screening-3 Test (FAST3)
  Dil bozukluklarını ölçer. İletişim bozukluğunu tarama amacıyla...
 • Gülhane Afazi Testi-2 (GAT-2) - Gülhane Aphasia Test-2 (GAT-2)
  Ulusal bir test olup afazi hastalarında dil becerilerini çok yönlü...
 • Günlük Yaşamda Dikkat Testi - Test of Everyday Attention (TEA)
  Seçici dikkat, sürdürülen dikkat, bölünmüş dikkat ve dikkat kontrolünü...
 • Günlük Yaşamda İletişim Yetenekleri-3 - Communicative Abilities in Daily Living-3 (CADL-3)
  Sözel ve sözel olmayan iletişimi 18 ile 95 yaş ve üstünde ölçer. Test...

Algı - Perception

 • Benton Yüz Tanıma Testi - Benton Facial Recognition Test
  Tanıdık olmayan insan yüzü fotoğraflarını tanımayı 16-74 yaş...
 • Dokunsal Performans Testi - Tactual Performance Test (TPT)
  Şekli dokunsal olarak algılamayı, sözel olmayan belleği ve motor...
 • Dokunsal Şekil Algılama Testi - Tactile Form Perception Test
  Şekli dokunsal olarak algılamayı ve tanımayı ölçer. Test ince zımpara...
 • Görsel Nesne ve Mekan Algısı Bataryası - Visual Object and Space Perception Battery (VOSP)
  Nesne algılama (örüntü algılama) ve mekan algılama yeteneğini...
 • Parmak Lokalizasyon Testi - Finger Localization Test
  Hangi parmağına dokunulduğunu algılama yeteneğini ölçer. Parmak...
 • Pensilvanya Üniversitesi Koku Belirleme Testi - University of Pennsylvania Smell Identification Test (UPSIT)
  Koku ayırt etme yeteneğinin ölçümündeki altın standarttır. Anozmi...

Alzheimer Demansı - Alzheimer Dementia

 • Alzheimer Hastalığı Değerlendirme Ölçeği - Alzheimer’s Disease Assessment Scale (ADAS)
  Alzheimer hastalarında bilişsel, duygusal ve duyguduruma ilişkin...
 • CERAD Nöropsikolojik Test Bataryası - CERAD Neuropsychological Test Battery
  CERAD’ın Alzheimer hastalığının etkilediği bilişsel işlevleri ölçmede...
 • Montreal Bilişsel Değerlendirmesi (MOBİD) - Montreal Cognitive Assessment (MoCA)
  Bilişsel yıkımı geniş kapsamlı olarak ölçer. Hafif bilişsel bozukluğu...

Bilişsel Muayene - Cognitive Examination

 • Bilişsel Durum Muayenesi - Cognitive Status Examination (COGNISTAT)
  Aracın önceki adı Nörodavranışsal Bilişsel Durum Muayenesi (...
 • Kısa Dikkat Testi - Brief Test of Attention (BTA)
  Özelde bölünmüş dikkati 17-82 yaş aralığında ölçer. Görsel algılama...
 • Kısa Durum Muayenesi-2 - Mini-Mental State Examination-2 (MMSE-2)
  Zihinsel durumu 18 yaş ve üstündekilerde ölçer. Bu kısa ölçek...
 • Pfeiffer Kısa Taşınabilir Zihinsel Durum Anketi - Pfeiffer Short Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ)
  Yaşlılarda bilişsel işlevselliği ölçer. Organik beyin yetersizliği...
 • Üç Kelime-Üç Şekil Görevi - Three Words-Three Shapes Test (3W3S)
  Sözel ve görsel belleği ölçer. Kısa bir yatak başı testidir. Demans,...

Demans - Dementia

 • Ağır Bozukluk Bataryası (ABB) - Severe Impairment Battery (SIB)
  Bilişsel ve motor becerileri 51-91 yaş aralığına ölçer. Yüksek...
 • Blessed Demans Derecelendirme Ölçeği - Blessed Dementia Rating Scale (BDRS)
  Hastanın zihinsel süreçler ve kişilik özelliklerinde son altı ayda...
 • Değiştirilmiş Hachinski İskemi Ölçeği - Modified Hachinski Ischemia Scale (MHIS)
  Demansa vasküler nedenlerin, özelde iskeminin, yol açma durumunu...
 • Global Bozulma Ölçeği - Global Deterioration Scale (GDS)
  Bilişsel açıdan evrelendirme yapılmasını sağlar. Birincil dejeneratif...
 • Kuraldışı Cümleleri Tekrarlama Testi - Anomalous Sentences Repetition Test (ASRT)
  Dil ve bellek sorunlarını ölçer. Demansın erken evresinde olanları...
 • Mattis Demans Derecelendirme Ölçeği-2 - Mattis Dementia Rating Scale-2 (DRS-2)
  Bellek bozukluğunu 56-100 yaş aralığında ölçer. Demans ve özelde...
 • Piramitler ve Palmiye Ağaçları Testi - Pyramids and Palm Trees Test (PPAT)
  Anlamsal belleği 18-80 yaş aralığında ölçer. Adını, piramit ve palmiye...
 • Üç Kelime-Üç Şekil Görevi - Three Words-Three Shapes Test (3W3S)
  Sözel ve görsel belleği ölçer. Kısa bir yatak başı testidir. Demans,...
 • Ünlü Kişiler Testi - Famous Faces Test
  1920-1970 yılları arasındaki her 10 yıllık süre içinde üne kavuşan...

Dikkat - Attention

 • d2 Dikkat Testi - d2 Test of Attention
  Seçici dikkat, sürdürülen dikkat (vijilans), görsel ayırt etme ve...
 • Görsel Arama ve Dikkat Testi - Visual Search and Attention Test (VSAT)
  Görsel tarama ve sürdürülen dikkati 18-60 yaş aralığında ölçer. Görsel...
 • Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu (GİSD-B) - Visual Aural Digit Span Test-Revised (VADS-R)
  Dikkatin ve kısa-süreli belleğin sığasını (uzamını) ve dizileme...
 • Görsel Şekil Ayırt Etme Testi - Visual Form Discrimination Test (VFD)
  Görsel tarama, sürdürülen dikkat (vijilans) ve karmaşık şekil ayırt...
 • Günlük Yaşamda Dikkat Testi - Test of Everyday Attention (TEA)
  Seçici dikkat, sürdürülen dikkat, bölünmüş dikkat ve dikkat kontrolünü...
 • Hedef Testi - Target Test
  Dikkat ve konsantrasyon, dizileme yeteneği ve şekil belleğini 5-8 yaş...
 • İşaretleme Testi (İT) - Cancellation Test (CT)
  Görsel-mekansal algılama, sürdürülen dikkat (vijilans), ataklık ve...
 • İşitsel Modalitede Adımlandırılmış Dizisel Toplama Testi - Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT)
  Özelde sürdürülen dikkati (vijilans), ayrıca işleyen bellek ve bilgi...
 • Stroop Testi - Stroop Test
  Algısal kurulumu değişen talepler doğrultusunda ve bir bozucu etki...

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) - Attention Deficit Hyperactivity Disorder

 • Conners Derecelendirme Ölçeği-3 (CDÖ3) - Conners Rating Scale-3 (CRS3)
  Akademik, davranışsal ve sosyal sorunları 6-18 yaş aralığında ölçer....
 • Conners/Wells Ergen Belirtileri Öz-Bildirimi - Conners/Wells Adolescent Self-Report of Symptoms (CASS)
  Ergenin bildirdiği sorunları ölçer. Özelde dikkat eksikliği ve...
 • Gordon Bilgisayarlı Tanılama Sistemi - Gordon Diagnostic System- III (GDS)
  GORDON TANILAMA SİSTEMİ’nin bilgisayar uygulaması. Özelde dikkat...
 • Gordon Tanılama Sistemi - Gordon Diagnostic System (GDS)
  Sürdürülen dikkat (vijilans) ile kendini-kontrol becerisini, bu...
 • Wender Utah Derecelendirme Ölçeği (WUDÖ) - Wender Utah Rating Scale (WURS)
  Yetişkinin çocukluktaki dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB...
 • Yönetici İşlevin Davranış Derecelendirme Envanteri - Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF)
  Yönetici işlevleri okul ve okul çağındaki çocuk ve ergenlerde (5-18 yaş...

Duygu, Duygulanım, Duygudurum ve Bozuklukları - Emotion, Affect, Mood and Disorders

 • Beck Depresyon Envanteri-II (BDE-II) - Beck Depression Inventory-II (BDI-II)
  Depresyonda görülen duygusal, bilişsel ve güdüsel belirtileri 13-80 yaş...
 • Beck Kaygı Envanteri - Beck Anxiety Inventory (BAI)
  Kaygı belirtilerinin şiddetini 17-80 yaş aralığında ölçer. Kaygıyı...
 • Beck Umutsuzluk Ölçeği - Beck Hopelessness Scale (BHS)
  Genç ve yetişkinlerin (17-80 yaş aralığı) geleceğe yönelik karamsarlık...
 • Çocuk Depresyon Envanteri-2 - Children’s Depression Inventory-2 (CDI 2)
  Çocuk ve ergenlerde (7-17 yaş aralığı) distimi ve depresyonu ölçer....
 • Duygudurum Profili-2 - Profile of Mood States-2 (POMS-2)
  Dalgalanan ve geçici duygudurum halleriyle nispeten durağan olanları 18...
 • Geriatrik Depresyon Ölçeği - Geriatric Depression Scale (GDS)
  Yaşlılarda depresyon düzeyini ölçer. Sağlık çalışanlarınca da...
 • Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği - Hamilton Rating Scale for Depression (HRSD, HAM-D)
  Yetişkinde depresyon belirtilerini ölçer. Tanılamada ek tanı ölçütü...
 • Koşullu Öz-Değer Ölçeği - The Contingencies of Self-Worth Scale (CSWS)
  içsel ve dışsal etkenlerin öz-değeri etkileme olumsallığını ergen ve geç yetişkinlerde (16-27 yaş) ölçer. Bilgi sağlayıcı kişinin kendisidir; ölçümler öz-bildirimle alınır. Toplam 35 maddeden oluşan alt ölçekler şunlardır: 1. Başkalarının Onayı, 2. Dış Gö

Gelişim - Development

 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE) - Ankara Developmental Screening Inventory (ADSI)
  Yeni doğanlarda, bebek ve okul öncesi çocuklarda (0-6 yaş) zihinsel,...
 • Bayley Bebek ve Küçük Çocuklar için Gelişim Ölçeği - Bayley Scales of Infant Development
  Bebek ve küçük çocuklarda zihinsel, bilişsel, motor, dil ve sosyal-...
 • Beery-Buktenica Gelişimsel Görsel-Motor Entegrasyon Testi-6 - The Beery-Buktenica Developmental Test of Visual-Motor Integration-6-(BEERY VMI-6)
  Gelişimsel Görsel-Motor Entegrasyon Testi olarak da bilinir. Görsel ve...
 • Denver II Gelişim Tarama Testi - Denver Developmental Screening Test (DDST, Denver II)
  Yenidoğan, bebek ve okul öncesi çocuklarda (0-6 yaş) zihinsel, bilişsel...
 • Görsel Algı Gelişim Testi-3 - Developmental Test of Visual Perception-3 (DTVP-3)
  Görsel algı ve görsel-motor entegrasyonu 4-12 yaş aralığında ölçer....
 • İletişim Gelişimi Envanteri-Geliştirilmiş Formu - Sequenced Inventory of Communication Development-Revised Form (SICD-R)
  Normal gelişen ve gelişimsel geriliği olan bebek ve çocuklarda (4 ay -...
 • Vineland Uyumsal Davranış Ölçekleri-III - Vineland Adaptive Behavior Scales-III (VABS-III, Vineland-III)
  Günlük yaşamda sergilenen davranışsal uyumsallığı yenidoğan dahil tüm...

Görsel-Mekansal Algı ve Biliş/İhmal - Visuospatial Perception and Cognition/Neglect

 • Albert Testi - Albert’s Test (AT)
  Görsel-mekansal uyarıcılarda sürdürülen dikkati ölçer...
 • Alexander Pratik Yetenek Testi - Alexander Practical Ability Test
  Tanısal Performans Testi (Diagnostic Performance Test) olarak da...
 • Beery-Buktenica Gelişimsel Görsel-Motor Entegrasyon Testi-6 - The Beery-Buktenica Developmental Test of Visual-Motor Integration-6 (BEERY VMI-6)
  Gelişimsel Görsel-Motor Entegrasyon Testi olarak da bilinir. Görsel ve...
 • Bender Görsel-Motor Gestalt Testi-II (Bender-Gestalt Testi-II) - Bender Visual-Motor Gestalt Test-II (Bender-Gestalt Test-II)
  Görsel-mekansal algı, görsel yapılandırma yeteneği, genel organizasyon...
 • Benton Görsel Hatırlama Testi-5 - Benton Visual Retention Test-5 (BVRT-5)
  Görsel algı, görsel dikkat, görsel yapılandırma, kısa-süreli görsel...
 • Çizgi Yönünü Belirleme Testi (ÇYBT) - Judgement of Line Orientation (JLO)
  Görsel-mekansal yönlenimi (orientation) tüm yaş düzeylerinde ölçer. Beş...
 • Corsi Bloklara Dokunma Testi - Corsi Block Tapping Test
  Görsel-mekansal kısa-süreli belleği 18 ile 50 yaş ve üstündekilerde...
 • Dikkatsizliğin Davranışsal Testi - Behavioural Inattention Test (BIT)
  Rivermead Dikkatsizliğin Davranışsal Testi olarak da bilinir. Görsel...
 • Gizlenmiş Şekiller Testi - Embedded Figures Test (EFT)
  Karmaşık bir örüntüde gizlenmiş olan şekilleri bulma becerisini 10 yaş...
 • Görsel Algı Gelişim Testi-3 - Developmental Test of Visual Perception-3 (DTVP-3)
  Görsel algı ve görsel-motor entegrasyonu 4-12 yaş aralığında ölçer...
 • Görsel Şekil Ayırt Etme Testi - Visual Form Discrimination Test (VFDT)
  Görsel tarama, sürdürülen dikkat (vijilans) ve karmaşık şekil ayırt...
 • İşaretleme Testi (İT) - Cancellation Test (CT)
  Görsel-mekansal algılama, sürdürülen dikkat (vijilans), ataklık ve...
 • Knox Küp Taklit Testi-Geliştirilmiş Formu - Knox Cube Imitation Test-Revised (KCT)
  Zekanın dile dayanmayan ölçme aracı olarak geliştirilmiş olan test,...
 • Kohs Küplerle Desen Testi - Kohs Block Design Test
  Sözel olmayan zekayı bu bağlamda, görsel-mekansal algılama (k faktörü...
 • Küplerle Üç Boyutlu Yapılandırma Testi - Test of Three-Dimensional Block Construction (3-D)
  Önceki adı Üç Boyutlu Yapılandırma Becerisi (Test of Three Dimensional...
 • Mangina Testi-3 - Mangina Test-3
  Analitik-özgül görsel-algılama ve görsel-mekansal bilişi çocuklarda...
 • Motor Fonksiyon İçermeyen Görsel Algı Testi-4 - Motor-Free Visual Perception Test-4 (MVPT-4)
  Görsel algıyı motor davranış gerektirmeksizin 4-80 yaş aralığında ölçer...
 • Raven Progresif Matrisleri - Raven’s Progressive Matrices (RPM)
  Görsel-mekansal algılama (k faktörü), işleyen bellek, soyutlama ve...
 • Rey Karmaşık Şekil Testi ve Tanıma Denemesi - Rey Complex Figure Test And Recognition Trial (RCFT)
  Görsel-mekansal yapılandırma, görsel-mekansal alanda anında serbest...
 • Şekil-Belleği-Testi-Geliştirilmiş Formu - Memory-for-Designs Test-Revised (MFD-R)
  Görsel dikkat ve görsel belleği kısa-süreli ve uzun-süreli olarak ölçer...
 • Tekrar Eden Şekiller Testi - Recurring Figures Test
  Görsel algılama ve belleği ölçer. Test sağ ve sol temporal loblara özgü...
 • Yunan haçı görevi - Greek cross task
  Yapılandırma yeteneğini ölçer. Çeşitli bataryalarda (örn., Reitan-...

Motor Beceriler ve Yanallanma - Motor Skills and Lateralization

 • Dokuz Delikli Tahta Testi - Nine Hole Peg Test (9HPT)
  El ve parmak becerisi ve hızını ölçer. Söz konusu becerilerin bozulduğu...
 • Harris Lateral Başatlık Testleri-III - Harris Tests of Lateral Dominance-III
  El, göz ve ayak başatlığının belirlenmesini sağlar. Sağ-sol ayırt etme...
 • Purdue Delikli Tahta Testi - Purdue Pegboard Test
  İnce motor beceri, özelde el ve parmak becerisi ve görsel-motor...
 • Wada Testi - Wada Test
  Dil lateralizasyonunu belirlemede kullanılır. Söz konusu teknik...
 • Yuva Delikli Tahta Testi - Grooved Pegboard Test (GPT)
  El ve parmak becerisi (ince motor beceri) ve görsel-motor koordinasyonu...

Nöropsikolojik Bataryalar - Neuropsychological Batteries

 • Bilişsel Potansiyeller için Nöropsikolojik Test Bataryası (BİLNOT) - Neuropsychological Test Battery for Cognitive Potentials
  İlk ulusal nöropsikolojik test bataryasıdır. Beyin elektriksel...
 • Gelişimsel Nöropsikolojik Değerlendirme - A Developmental Neuropsychological Assessment (NEPSY-II)
  Okul öncesi ve okul çağı çocuklarında (3:00-16:11) nöropsikolojik...
 • Halstead-Reitan Neuropsikolojik Bataryası - The Halstead-Reitan Neuropsychological Battery (HRNB)
  Beyin işlevlerinin davranışsal karşılıklarını 20-85 yaş aralığında...
 • Luria-Nebraska Nöropsikolojik Bataryası - Luria-Nebraska Neuropsychological Battery (LNNB)
  Beyin işlevlerinin davranışsal karşılıklarını 15 yaş ve üstündeki...
 • Nöropsikolojik Araç Olarak WAIS-R - WAIS-R as a Neuropsychological Instrument (WAIS-NI)
  Wechsler Yetişkinler İçin Zeka Ölçeği-Geliştirilmiş Formu’na dayanır....
 • Özgül Öğrenme Bozukluğu Genişletilmiş Nöropsikometri Bataryası (ÖÖB-GNP) - Extended Neuropsychometric Battery of Specific Learning Disability
  Özgül Öğrenme Bozukluğu (ÖÖB)’nun ilk ulusal nöropsikolojik...

Öğrenme ve Bellek - Learning and Memory

 • Babcock Öykü Hatırlama Testi - Babcock Story Recall Test (BSRT)
  Anında hatırlama ve ileriye bozucu etkiyi ölçer. Aynı zorluk düzeyinde...
 • Bellek ve Öğrenme Testi-2 - Test of Memory and Learning-2 (TOMAL-2)
  Dikkat ve konsantrasyon, öğrenme, sözel ve sözel olmayan kısa-süreli ve...
 • Bellek ve Öğrenme Testi-İleri Yaş Sürümü - Test of Memory and Learning-Senior Edition (TOMAL-SE)
  Belleği 55-89 yaş aralığında çok yönlü olarak ölçer. Belleği ileri...
 • Denman Nöropsikolojik Bellek Ölçeği - Denman Neuropsychology Memory Scale (DNMS)
  Sözel ve sözel olmayan belleği anlık ve gecikmeli olarak ölçer...
 • Geniş Kapsamlı Bellek ve Öğrenme Değerlendirmesi-2 - Wide Range Assessment of Memory and Learning-2 (WRAML-2)
  Öğrenme ve belleğin türlerini 5-90 yaş aralığında sözel ve görsel...
 • Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu (GİSD-B) - Visual Aural Digit Span Test-Revised (VADS-R)
  Dikkatin ve kısa-süreli belleğin sığasını (uzamını) ve dizileme...
 • Halstead Kategori Testi - Halstead Category Test (HCT)
  Çocuk ve yetişkinlerde soyutlamayı, ayrıca bellek ve entelektüel (...
 • Hebb Tekrarlanan Sayılar Testi - Hebb’s Recurring Digits Test
  Tekrarın öğrenme hızına etkisini ölçer. Daha çok araştırmalarda,...
 • İşitsel Sözel Öğrenme Testi (İSÖT) - Auditory Verbal Learning Test (AVLT)
  Çocuk ve yetişkinlerde (6 yaş ve üstü) sözel öğrenme, serbest...
 • Kaliforniya Sözel Öğrenme Testi-III - California Verbal Learning Test-III (CVLTIII)
  Ergen, yetişkin ve yaşlılarda (16-90 yaş aralığı) sözel öğrenme,...
 • Kelime Kökü Tamamlama Testi (KKTT) - Word Stem Completion Test (WSCT)
  Ulusal bir test olup örtük belleği ölçer. Test 25 kelime çiftinden...
 • Kolorado Nöropsikoloji Testleri - Colorado Neuropsychology Tests (CNT)
  Bellek türlerini 20-80 yaş aralığında ölçer. Açık ve örtük belleği...
 • Otobiyografik Bellek Görüşmesi - Autobiographical Memory Interview (AMI)
  Otobiyografik belleği 18 yaş üstü bireylerde yarı-yapılandırılmış...
 • Piramitler ve Palmiye Ağaçları Testi - Pyramids and Palm Trees Test (PPAT)
  Anlamsal belleği 18-80 yaş aralığında ölçer. Adını, piramit ve palmiye...
 • Portland Sayı Tanıma Testi - Portland Digit Recognition Test (PDRT)
  Beş haneli sayılara ilişkin belleği dikkat dağıtıcı bozucu etki altında...
 • Sayı Dizisi Öğrenme Testi (SDÖT) - Serial Digit Learning Test (SDLT)
  Öğrenme yeteneğini 16-74 yaş aralığında sayı dizileriyle ölçer. Diziler...
 • Sternberg Paradigması - Sternberg Paradigm
  Kısa-süreli belleği taramayı ve tanıma becerisini ölçer. Bu paradigma,...
 • Tanıma Belleği Testi - Recognition Memory Test (RMT)
  Sözel ve sözel olmayan belleği 18-70 yaş aralığındaki bireylerde ölçen...
 • Üç Kelime-Üç Şekil Görevi - Three Words-Three Shapes Test (3W3S)
  Sözel ve görsel belleği ölçer. Kısa bir yatak başı testidir. Demans,...
 • Wechsler Bellek Ölçeği - Wechsler Memory Scale (WMS, WMS-R, WMS-III, WMS-IV)
  Dikkat ve konsantrasyonu, görsel ve sözel belleği anlık ve gecikmeli...

Okuma, Yazma, Akademik Performans - Reading, Writing, Academic Performance

 • Boder Okuma-Heceleme Örüntüleri Testi - Boder Test of Reading-Spelling Patterns
  Çocuk ve yetişkinlerde okuma becerisini ölçer. Dört tip okuma...
 • Geniş Kapsamlı Başarı Testi-5 - Wide Range Achievement Test-5 (WRAT-5)
  Akademik başarıyı 5-85 yaş aralığında ölçer. Standardizasyon örneklemi...
 • Gray Sözel Okuma Testleri-5 - Gray Oral Reading Tests-5 (GORT-5)
  Okuma becerisini 6-23 yaş aralığında ölçer. Okuma becerisini...
 • Özgül Öğrenme Bozukluğu Klinik Gözlem Bataryası (ÖÖB-KG) - Battery for a Clinical Observation of Specific Learning Disability
  Özgül Öğrenme Bozukluğu (ÖÖB) belirtilerinin şiddetini ölçer ya da...
 • Peabody Bireysel Başarı Testi-Geliştirilmiş/Normatif Güncellemesi Yapılmış Form - Peabody Individual Achievement Test-Revised /Normative Update (PIAT-R/NU)
  Akademik başarıyı 5-22 yaş aralığında ölçer. Öğrenme, iletişim ve...
 • Wechsler Bireysel Başarı Testi-III- Wechsler Individual Achievement Test-III (WIAT-IV)
  Akademik başarıyı 4-50 yaş aralığında ölçer. Daha çok okullarda,...
 • Yetişkinler için Ulusal Okuma Testi - National Adult Reading Test (NART)
  Yetişkin ve yaşlılarda (20-70 yaş aralığı) premorbid zekayı kestirmeye...

Sözel ve Sözel Olmayan Performans, Bozukluklar - Verbal and Nonverbal Performance, Disorders

 • Çocuk Kategori Testi - Children’s Category Test (CCT)
  Dile dayanmayan (nonverbal) öğrenme, bellek, soyutlama, kavram...
 • Dil İşlemlemenin Hız ve Kapasite Testi - Speed and Capacity of Language Processing Test (SCOLP)
  Bilişsel yavaşlamanın yaşlılık ya da nöropsikiyatrik bozukluklardan...
 • Frenchay Dizartri Değerlendirmesi-2 - Frenchay Dysarthria Assessment-2 (FDA-2)
  Konuşma eyleminde kullanılan çevresel motor bileşenlerin, kasların ve...
 • Konuşma Seslerini Algılama Testi - Speech-Sounds Perception Test (SSPT)
  Dil süreçlerinde işitsel-görsel koordinasyonu, bu bağlamda, sürdürülen...
 • Leiter Uluslararası Performans Ölçeği-3 - Leiter International Performance Scale-3 (LEITER-3)
  Bilişsel işlevselliği geniş bir yaş aralığında (3-75) dile dayanmayan...
 • Peabody Resimle Kelime Dağarcığı Testi-5 - Peabody Picture Vocabulary Test-5 (PPVT-V)
  Sözel yeteneği geniş bir yaş aralığında (2-90+) alıcı dil olarak ölçer...
 • Sternberg Paradigması - Sternberg Paradigm
  Kısa-süreli belleği taramayı ve tanıma becerisini ölçer. Bu paradigma,...
 • Türk İfade Edici ve Alıcı Dil Testi (TİFALDİ) - Turkish Expressive and Receptive Language Test
  Ulusal bir test olup alıcı ve ifade edici dil becerilerini 2-12 yaş...

Tanı, Bilinç, Sonuç - Diagnosis, Consciousness, Outcome

 • DSM Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme-5 - Structured Clinical Interview for DSM Disorders-5 (SCID-5)
  Söz konusu görüşme, DSM (DSM-III, DSM-IV-TR, DSM-5)’de geçen tanıları...
 • Glasgow Koma Skalası (GKÖ) - Glasgow Coma Scale (GCS)
  Bilinç düzeyini, hastanın yapabildiği tepkiler temelinde ölçer. Kafa...
 • Glasgow Sonuç Ölçeği-Geliştirilmiş Formu - Glasgow Outcome Scale-Extended (GOSE)
  Beyin hasarını izleyen altı ay içindeki iyileşme düzeyinin ve...
 • Minnesota Çok-Yönlü Kişilik Envanteri - Minnesota Multiphasic Personality Inventory
  kişiliği geniş bir yaş aralığında (14 yaş ve üstü), herhangi bir kuramla bağlantılı olmaksızın, psikopatoloji konusundaki görgül veri ve bulgular temelinde çok yönlü olarak ölçen, pratik olarak uygulanıp yorumlanabilen objektif test. Tanı ve izlemin yanı

Travma-Sonrası Stres Bozukluğu - Post-traumatic Stress Disorder

 • Galveston Yönelim ve Amnezi Testi - Galveston Orientation and Amnesia Test (GOAT)
  Zaman ve mekan yönlenimi ile travma öncesi ve sonrasına ilişkin belleği...
 • Penn Travma-Sonrası Stres Bozukluğu Envanteri - Penn Inventory for Post-traumatic Stress Disorder (PTSD)
  Travma-sonrası stres bozukluğunu genelde DSM-IV-TR’de belirtilen...

Uyum Bozukluğu - Nonadaptive Behavior

 • Çocuk Davranışları Tarama Listesi - Child Behavior Checklist (CBCL)
  Çocuk ve ergenlerde (6-18 yaş aralığı) duygusal (depresyon) ve...
 • Değiştirilmiş Açık Saldırganlık Ölçeği - Modified Overt Aggression Scale (MOAS)
  Saldırgan davranışların şiddet ve sıklığını ölçer. Hastanede tedavi...
 • Vineland Uyumsal Davranış Ölçekleri-III - Vineland Adaptive Behavior Scales-III (VABS-III, Vineland-III)
  Günlük yaşamda sergilenen davranışsal uyumsallığı yenidoğan dahil tüm...

Yönetici İşlevler - Executive Functions

 • Bilişsel Tahmin Testi - Cognitive Estimation Test (CET)
  Akla yakın bilişsel tahminler yapma becerisini ölçer. Bu beceri,...
 • Gorham Atasözleri Testi - Gorham Proverbs Test
  Soyutlama ve kavram oluşturma becerisini ölçer. Psikometride...
 • Halstead Kategori Testi - Halstead Category Test (HCT)
  Çocuk ve yetişkinlerde soyutlamayı, ayrıca bellek ve entelektüel (...
 • Hanoi Kulesi Testi - Tower of Hanoi Test (TOH)
  Lucas Kulesi ya da Brahma Kulesi olarak da bilinir. Bilişsel...
 • İz Sürme Testi - Trail Making Test (TMT)
  Görsel-motor tarama, psikomotor hız, planlama, sayısal bilgi, soyut...
 • Kaliforniya Kart Eşleme Testi - California Card Sorting Test (CCST)
  Kavram üretme ve tanımlamayı, ayrıca perseverasyonu ölçer...
 • Kontrollü Sözel Kelime Çağrışım Testi - Controlled Oral Word Association Test (COWA, COWAT)
  Sözel akıcılığı ölçer. Beyin hasarlarında ve akıcılığın etkilendiği...
 • Londra Kulesi Testi - Tower of London Test (TOL)
  Yönetici işlevleri, özelde problem çözme becerisini ölçer. Güncel...
 • Porteus Labirent Testi - Porteus Maze Test
  Planlama ve öngörüyü üç yaş ve üstündekilerde ölçer. Sözel beceriye...
 • Ruff Şekil Akıcılık Testi - Ruff Figural Fluency Test (RFFT)
  Akışkan ve ıraksak düşünme, bilişsel kurulumu değiştirme ve planlama...
 • Saat Çizme Testleri - Clock Drawing Tests
  Kavrama, planlama, görsel bellek ve yeniden yapılandırma, görsel-...
 • sözel akıcılık testleri - verbal fluency tests
  Sözel akıcılığı ölçer. Bu gibi testlerdeki görev, belirli bir süre...
 • Stroop Testi - Stroop Test
  Algısal kurulumu değişen talepler doğrultusunda ve bir bozucu etki...
 • Thurstone Kelime Akıcılığı Testi - Thurstone Word Fluency Test
  Şikago Kelime Akıcılığı Testi (Chicago Word Fluency Test: CWFT) olarak...
 • Wisconsin Kart Eşleme Testi (WKET) - Wisconsin Card Sorting Test (WCST)
  Karmaşık (yönetici) dikkat, özellik belirleme, perseverasyon, işleyen...
 • Wonderlic Personel Testi - Wonderlic Personnel Test
  Wonderlic Bilişsel Yetenek Testi (Wonderlic Cognitive Ability Test: CAT...
 • Yap/Yapma Görevi - Go/No-Go Task
  Seçkisiz bir dizilim içinde sunulan iki uyarıcıdan birine tepki vermeyi...
 • Yönetici İşlev Bozukluğu Sendromunun Davranışsal Değerlendirmesi - Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome (BADS)
  Öncelikleri belirleme ve nispeten uzun vadeli plan yapma yeteneğiyle...
 • Yönetici İşlevin Davranış Derecelendirme Envanteri - Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF)
  Yönetici işlevleri okul ve okul çağındaki çocuk ve ergenlerde (5-18 yaş...

Zeka - Intelligence

 • Goodenough-Harris Çizim Testi - Goodenough-Harris Drawing Test (GHDAMT)
  İlk sürümün adı Goodenough İnsan-Çiz Testi’dir. Orijinal test 3-15 yaş...
 • Kaufman Kısa Zeka Testi-2 - Kaufman Brief Intelligence Test-2 (KBIT-2)
  Uzun bir yaş aralığında (4-90) kullanılabilen kısa zeka testi. Tarama...
 • Knox Küp Taklit Testi-Geliştirilmiş Formu - Knox Cube Imitation Test-Revised (KCT-R)
  Zekanın dile dayanmayan ölçme aracı olarak geliştirilmiş olan test,...
 • Mill Hill Kelime Dağarcığı Ölçeği - Mill Hill Vocabulary Scale (MHVS)
  Kristalleşmiş zekayı 11-14 yaş aralığında ve yetişkinlerde sözel olarak...
 • Nöropsikolojik Araç Olarak WAIS-R - WAIS-R as a Neuropsychological Instrument (WAIS-NI)
  Wechsler Yetişkinler İçin Zeka Ölçeği-Geliştirilmiş Formu’na dayanır...
 • Oklahoma Premorbid Zeka Kestirimi - Oklahoma Premorbid Intelligence Estimate (OPIE)
  16-89 yaş aralığındaki bireylerde hastalık öncesi Toplam Zeka Bölümünün...
 • Raven Progresif Matrisleri - Raven’s Progressive Matrices (RPM)
  Görsel-mekansal algılama (k faktörü), işleyen bellek, soyutlama ve...
 • Stanford-Binet Zeka Ölçeği (SB-5) - Stanford-Binet Intelligence Scale (SB, SB-2, SB-3, SB-4, SB-5)
  2-85 yaş aralığında zekayı ölçer. WECHSLER ZEKA ÖLÇEKLERİ’nden sonra...
 • Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WÇZÖ) - Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC, WISC-R, WISC-III, WISC-IV, WISC-V)
  Zekayı 6-16 yaş aralığındaki çocuk ve ergenlerde ölçer. Alan...
 • Wechsler Okul Öncesi ve İlköğretim Zeka Ölçeği (WOÖÇZÖ) - Wechsler Preschool And Primary Scale of Intelligence (WIPPSI, WIPPSI-R, WIPPSI-III, WIPPSI-IV)
  Zekayı, okul öncesi ve ilköğretim dönemindeki 02:06-07:07 yaş...
 • Wechsler Yetişkin Zeka Ölçeği (WYZÖ) - Wechsler Adult Intelligence Scale (W-BI, W-BII, WAIS, WAIS-R, WAIS-III, WAIS-IV)
  Zekayı 16-90 yaş aralığında ölçer. Alan yazınındaki yetişkin zeka...
 • Wechsler Zeka Ölçekleri (WZÖ) - Wechsler Intelligence Scales (WIS)
  Zekayı ölçmede dünyada en yaygın olarak kullanılan testler grubu. David...
 • Yetişkin Görme Engelliler için Dokunsal Zeka Ölçeği - Haptic Intelligence Scale for Adult Blind (HIS)
  Tam ya da kısmi görme engeli olan ergen ve yetişkinlerde (16-64 yaş...